Geplaatst in horoscopen

Astrologie

de-kreeft

Nu ben ik wel dol op astrologie, Sterrenbeelden en zo

Of ik alles geloof ……… Nee dat denk ik niet. Als je deze horoscoop bekijk, komt deze altijd veel te laat voor mij, via de e-mail. Ik bedoel dat dag, i.v.m. Het tijd verschil, is al lang voor bij.

Ik bedoel, als je de horoscoop pas krijg tegen 1800 uur, en niet in de morgen om (ik noem maar iets) 07.15 uur, Ja dan …….. MAAR achteraf is het altijd heel leuk om na te gaan of het wel klopte.

Ik heb op sommige mijn eigen commentaar, in een andere kleur, bij geschreven. Vaak hebben ze het over de maan van ….. en het 9de of 10de huis. Ik zelf begrijp dit nsoort dingen helemaal niet.

Ik heb er eens een paar achter elkaar gezet. Misschien heb je er iets aan. Misschien ook niets.

11 oktober 2016

You will have some bolts of inspiration strike you today, Cancer, or at least some amazing feelings …

Je moet een aantal bouten van inspiratie toeslaan u vandaag, kreeft, of op zijn minst een aantal fantastische gevoelens …

Note Con: Nog waar ook. Ik had er zo naar uit gekeken naar deze dag. Mijn maatregelen genomen. Op het laatste moment ging het niet door. Moest dat wel vernemen via een e-mail bericht. Wat als ik om wat voor rede geen e-mail had geopend??????? En dat, ze hadden mijn telefoon nummer.

Oct 12, 2016

Oh you are feeling a little bit dreamy tyoday,Cancer. And you love it. But there is a tendency foir emotions to go overboard, so be careful in your approaches today, as emontions could run high for you. The Moon is een fellow. Water sign pisces today, and in your ninth house of big vission and foreign affairs. You are thing big today! Follow that intuition and let your mind wander something fantastic today. Those are psychic cues that are telling you something very important about a next step. What are they telling you, Cancer

Oh je voelt je vandaag een beetje dromighrig, Kreeft. En je houdt het.

Oh je voelt een vandaag beetje dromerig, Kreeft! En je houdt het voor emoties overboord te gaan, dus wees voorzichtig in uw aanpak van vandaag, als de emoties kunnen hoog oplopen voor u. De Maan is in fellow Water Registreren Vissen vandaag en in de negende huis van Big Visions en buitenlandse zaken. U denkt groot vandaag! Volg deze intuïtie en laat je gedachten afdwalen naar iets fantastisch vandaag. Dat zijn psychische signalen die je vertellen iets heel belangrijks over een volgende stap. Wat vertellen ze jou, kreeft

Con Note: Ik voel me inderdaad dromerig. Dat heeft te maken natuurlijk met dat ik een mail heb ontvanger met de mededeling dat mijn zwaard morgen donderdag 13 oktober) zou komen. Natuurlijk moet ik het eerst in handen hebben, maar mijn fantasie ging lopen. Of daar door de emoties hoog opliepen, Of zijn verdwenen? wat zal ik zeggen. Natuurlijk was ik enorm blij ermee. Het was toch iets waar ik bijna twee maanden heb op gewacht (Men had het niet op voorraad) en eindelijk kan ik kijken of de plaats die ik er voor gemaakt heb, goed is. Als je niets heb, alleen je gedachten, ja wie weet. Afwachten dus. Wat ze met het negende huis bedoelen, daar heb ik geen flauw idee van.

Oct 13, 2016

You are still feeling the glow from yesterday’s lovey dovey feelings, Cancer, and this is due to the fact that the Moon in fellow Water Sign is in your ninth house. Your mind may be on matters from afar today, or on the world at large. Or you may just be working through some global issues that are vexing you. Your inspirations will be to look for ways that you can help and make a difference in the world today. And you should follow those inspirations! Where are they taking you today, Cancer?

Je bent nog steeds het gevoel de gloed van gisteren mooie dovey gevoelens, Kreeft, en dit is te wijten aan het feit dat de Maan in fellow Water Sign is in uw negende huis. Je geest kan worden op het gebied van verre vandaag, of op de wereld in het algemeen. Of je kan gewoon werken door middel van een aantal mondiale kwesties die u ergeren. Uw inspiraties zal zijn om te zoeken naar manieren die u kunnen helpen en een verschil maken in de wereld van vandaag. En je moet die inspiraties volgen! Waar brengen ze u vandaag, kanker?

Oct 14, 2016

You have the Aries Moon in your tenth house of public image and career, Cancer. This becomes a Full Moon tomorrow in your same house. It’s time to really break free from a routine and rut, and go for it in a huge way in your work life. Do something you’ve never done before, and a whole new chapter begins that puts you in the spotlight in an exciting way. You’ve been thinking about elevating your career status for a long time, Cancer. Now it is time to go for the gold. How are you going to do that?

 

Je hebt de Ram Maan in uw tiende huis imago en carrière, kreeft van. Dit wordt een Volle Maan morgen in hetzelfde huis. Het is tijd om echt te ontsnappen uit een routine en sleur, en ga ervoor in een enorme manier in je werk leven. Doe iets wat je nog nooit eerder gedaan, en een heel nieuw hoofdstuk begint dat plaatst je in de schijnwerpers op een spannende manier. Je hebt nagedacht over het verhogen van je carrière staat voor een lange tijd, Kreeft. Nu is het tijd om te gaan voor het goud. Hoe ga je dat doen?

Con Note: Dat ik wil ontsnappen uit een routine en sleur, is niet iets nieuws voor mee. Ik probeer dat al, weet ik veel hoelang. Maar het luk me niet, of misschien wel beter, ik weet niet hoe. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, dat ik hulp nodig heb. Maar misschien is dat eigenlijk wel zo.

Oct 15, 2016

You are on the threshold of a big career break my friend! Your ruling planet the Moon is shining down in Aries today, and in your tenth house of public image and career. This means that a big career move is on its way to you, but yes, you have to drive this change. Take the Aries ram by the horns like the Cardinal Sign that you are and do something major with this Full Moon opportunity. Follow every spidey sense that comes your way. What are they telling you, Cancer?

U bent op de drempel van een grote carrière breken mijn vriend! Uw heersende planeet de maan schijnt neer in Ram vandaag, en in je tiende huis imago en de carrière van. Dit betekent dat een grote carrière stap is op weg naar u, maar ja, je moet deze verandering te rijden. Neem de Ram ram bij de horens, zoals de kardinaal teken dat je bent en iets major met deze Volle Maan gelegenheid te doen. Volg elke spidey zin dat je weg komt. Wat zijn ze vertellen, kreeft?

Oct 16, 2016

Let go of the reins a little bit, Cancer, and lean on the support around you. The Taurus Moon in your eleventh house of friendships offers all of the support you need, but you do need to let go of the reins a bit and admit that you need it. By overseeing on what everyone else is doing right now, you are simply wasting time that you could be using to progress your own soul’s work. So take a break from being the boss, and lean in. Who will you lean in with today, Cancer?

Laat de teugels een beetje, Kreeft, en mager op de steun om je heen. De Taurus Maan in uw elfde huis van vriendschappen biedt alle ondersteuning die u nodig hebt, maar je moet loslaten van de teugels een beetje en geef toe dat je het nodig hebt. Door toezicht te houden op wat iedereen op dit moment aan het doen is, bent u gewoon verspillen van tijd die je zou kunnen worden gebruikt om het werk van uw eigen ziel vooruitgang. Dus neem een pauze van de baas, en leun in. Wie zal je leunen in met vandaag, kreeft?

Oct 17, 2016

You want to have a lot of people around you today, Cancer, with the Taurus Moon in your eleventh house of groups and friendships. It’s not that there is anything bad happening, but if you want to feel good today, the people that you know and connect with can help you find that happy place. Groups are favored on the work front as well. An online forum may help you to connect with people that can help you to take work to the next level. What groups are you going to connect with today, Cancer?

U wilt een heleboel mensen om je heen vandaag, Kreeft, met de Taurus Maan in uw elfde huis van groepen en vriendschappen. Het is niet dat er iets slechts gebeurt, maar als je wilt goed vandaag voelen, kunnen de mensen die je kent en verbinden met helpen bij het vinden dat gelukkige plaats. Groepen zijn favoriet op het werk voorkant ook. Een online forum kan u helpen om verbinding te maken met mensen die u kunnen helpen om werk te nemen naar het volgende niveau. Welke groepen ga je te verbinden met vandaag, kreeft?

Oct 19, 2016

It can be a bit of an emotional day for you, Cancer, with the Gemini Moon in your twelfth house of endings. A chapter is winding to a close today, and it will be subtle, but you feel the emotions all the same. This makes today a great day for a personal day, or even a day off if you can swing it. Alone time is favored over energetic activity today, Cancer. You will get a lot of answers about your next cycle, and the month ahead, in solitude today. How will you do that today, Cancer?

19 oktober 2016

Het kan een beetje een emotionele dag voor u, Kreeft, met de Gemini Maan in uw twaalfde huis van eindes. Een hoofdstuk is kronkelende tot een einde vandaag de dag, en het zal subtiel zijn, maar je voelt de emoties allemaal hetzelfde. Dit maakt vandaag een grote dag voor een persoonlijke dag, of zelfs een vrije dag als je het kan schommel. Alleen tijd wordt bevoordeeld ten opzichte van energieke activiteit vandaag, Kreeft. U vindt er een heleboel antwoorden over uw volgende cyclus, en de komende maand, in eenzaamheid te krijgen vandaag. Hoe doe je dat vandaag de dag, kreeft?

Oct 20, 2016

You are feeling refreshed and invigorated today, with the Moon, your ruling planet, in your first house. You always feel like you can take on the world on these days, and today is no different, Cancer. It’s time to start seriously looking at a brand new cycle, and how you can knock the next one out of the park. Follow your heart here, and try and release as many negative emotions as possible. This new cycle is about creating a big win for you. What win will that be, Cancer?

 

20 oktober 2016

Je voelt je verfrist en versterkt vandaag de dag, met de Maan, je heersende planeet, in je eerste huis. Je voelt altijd alsof je op de wereld kan nemen op deze dagen, en vandaag is het niet anders, Cancer. Het is tijd om serieus te gaan kijken naar een nieuwe cyclus, en hoe u de volgende uit het park kan kloppen. Volg je hart hier, en probeer en laat zo veel negatieve emoties mogelijk. Deze nieuwe cyclus gaat over het creëren van een grote overwinning voor u. Wat win zal dat zijn, kreeft?

Oct 21, 2016

It’s a wonderful time for you to spread some of your special sparkle into the world, Cancer. When the Moon is in your first house, you feel like you are able to shine. Do not focus on what others are doing today, and do not compare yourself to others either. Instead, focus on you, and only you, and how you can make a mark on the world today, and over the next 30 day period. It’s your time to shine, Cancer. So uplift your Self, and engage your most confident zone. What zone is that, Cancer?

21 oktober 2016

Het is een prachtige tijd voor u om een deel van uw speciale schitteren verspreid in de wereld, Kreeft. Als de Maan in je eerste huis, je het gevoel alsof je in staat om te schitteren zijn. Richt u niet op wat anderen doen vandaag, en jezelf niet vergelijken met anderen ook niet. In plaats daarvan concentreren op u, en u alleen, en hoe je een stempel op de wereld van vandaag kan maken, en in de komende periode van 30 dagen. Het is uw tijd om te schitteren, Kreeft. Dus verheffen je Zelf, en motiveren van uw meest vertrouwen zone. Wat zone is dat kreeft?

Oct 22, 2016

Be warm, but not heated today, Cancer, when it comes to financial matters and matters related to the home and family. The Leo Moon in your second house of money could bring up a money matter, don’t take it personally. Communication could be confusing today with a Mercury and Chiron square happening on the home front, walk through it lightly. If you aren’t clear about something, just ask for clarity. Steamrolling someone because they don’t say what you want to hear today, just won’t work. How will you handle communication today, Cancer?

 

22 oktober 2016

Blijf warm, maar niet te heet vandaag, Kreeft niet verwarmd, als het gaat om financiële zaken en zaken in verband met het huis en familie. De Leeuw Maan in je tweede huis van geld kon brengen een geld kwestie, doe het niet persoonlijk op. Communicatie kan verwarrend zijn vandaag met een Mercury en Chiron vierkant gebeurt op het thuisfront, lopen door deze licht. Als u niet duidelijk zijn over iets, gewoon vragen voor de duidelijkheid. Steamrolling iemand omdat ze niet zeggen wat je wilt horen vandaag, maar zal niet werken. Hoe ga je om met de communicatie van vandaag, kreeft?

Con Note: Vandaag (en gisteren eigenlijk een bericht ontvangen. Ik vroeg waar het precies over ging. Ik moest me maar niet druk maken. Ik heb er verder maar niet op in gegaan. Dat zal wel in verkeerde aarde vallen, denk ik. Maar aan die zinloze discussies doe ik niet mee. Wees eerlijk. En draai niet om de pot, zou ik zeggen.

Oct 23, 2016

Your mind and your heart are going to be focused on the home front today, Cancer, but you may find you have a few moments today where you need to just stop and think. A Jupiter and Neptune cloud confuses some matters today, but follow your instinct. Matters on the money front will be on your mind today, with the Leo Moon in your second house. A square between Mercury and Saturn in your fourth house of roots emphasizes family responsibilities today. What are you working on today, Cancer?

23 oktober 2016

Je geest en je hart zullen worden gericht op het thuisfront vandaag, Kreeft, maar u kunt vinden heb je vandaag de dag een paar momenten waar je moet gewoon stoppen en na te denken. Een Jupiter en Neptunus cloud verwart sommige zaken vandaag, maar volg je instinct. Kwesties op het geld voor zal zijn op je geest vandaag, met de Leo Maan in je tweede huis. Een plein tussen Mercurius en Saturnus in het vierde huis van de wortels benadrukt gezinstaken vandaag. Wat ben je bezig met vandaag, kreeft?

 

Con Note: is nog waar ook. Ik ben een beetje gericht op thuisfront. Vandaag een berichtje gehad voor een feestje van mijn kleinzoon.

 

Oct 24, 2016

Communication is a super power for you today, Cancer. This is a great day if you are a writer, or need to get an important message out to someone. The Virgo Moon in your third house of communication has you feeling the love with your magical way of words. It’s also a great day to connect with siblings, or just have a heart to heart talk with someone. Doesn’t need to be a heavy chat, just a reconnection that reminds you what is really important. Who will you choose to connect with today, Cancer?

24 oktober 2016

Communicatie is een super power voor u vandaag, Kreeft. Dit is een grote dag als je een schrijver, of moet een belangrijke boodschap om iemand. De Maagd Maan in je derde huis van de communicatie heeft u het gevoel van de liefde met je magische manier van woorden. Het is ook een geweldige dag om te verbinden met broers en zussen, of gewoon een hart tot hart gesprek met iemand. Niet nodig om een zware praatje, maar een heraansluiting die u herinnert wat echt belangrijk is. Wie zal u ervoor kiest om verbinding te maken met de huidige, kreeft?

Oct 25, 2016

There’s a lot of heavy, and confusing, energy in the air today, Cancer. Alone time is favored for you today, as communication will be volatile for you. A Sun and Pluto quintile has power plays in the mix for everyone, and everyone is playing for keeps. A Venus and Neptune square also brings some illusions into the day, and not everybody is playing as it seems. You could get over sensitive to it, which is why alone time is favored. You will take things personally when you don’t need to today. What are your plans, Cancer?

25 oktober 2016

Er is veel zware en verwarrend, energie in de lucht vandaag, Kreeft. Alone tijd is favoriet voor u vandaag, als communicatie volatiel zal zijn voor jou. Een Zon en Pluto quintiel heeft de macht speelt in de mix voor iedereen, en iedereen speelt voor houdt. Een Venus en Neptunus plein brengt ook een aantal illusies van de dag, en niet iedereen is te spelen als het lijkt. Je zou kunnen krijgen dan gevoelig voor zijn, dat is de reden waarom alleen de tijd wordt begunstigd. Je zult de dingen persoonlijk te nemen als je niet hoeft te vandaag. Wat zijn je plannen, kreeft?

Oct 26, 2016

Facts and information are important to you today, Cancer, with the Virgo Moon in your third house of communication. Be practical and real about who you are communicating with today, and tend to details slowly and carefully. It’s a thinking things through kind of day, but you need to be realistic rather than being emotional today. Before you communicate with anybody today, make sure that you know that what you are saying is fact. Or someone could call you on it today, and it won’t be their fault. What facts are you working with today, Cancer?

 

26 oktober 2016

Feiten en informatie zijn belangrijk voor u vandaag, Kreeft, met de Maagd Maan in je derde huis van de communicatie. Wees praktisch en echt over wie je communiceert met de huidige, en hebben de neiging om de details te langzaam en voorzichtig. Het is een denken dingen door zo’n dag, maar je moet realistisch zijn in plaats van emotionele vandaag. Voordat u vandaag met niemand communiceren, zorg ervoor dat je weet dat wat je zegt is een feit. Of iemand kan je een beroep doen op het vandaag, en het zal niet hun schuld zijn. Welke feiten werk je met de huidige, kreeft?

 

Oct 27, 2016

It is a peace and harmony day for you in all of the areas that matter the most to you, Cancer. You have Libra Moon shining on your fourth house of home and family, so you will find things at home go smoothly and peacefully today. You also have a Sun and Mercury conjunction in your fifth house of play today. This happens in fellow Water Sign Scorpio, so get your creative on. Whether you use this energy in work or love, the juices are flowing. How will you have fun today, Cancer?

 

27 oktober 2016

Het is een vrede en harmonie dag voor u in elk van de gebieden die het meest voor u van belang, Kreeft. Je hebt de Weegschaal maan schijnt op je vierde huis van huis en gezin, dus vindt u dingen in huis te gaan vlot en rustig vandaag. Je hebt ook een Zon en Mercurius conjunctie in uw vijfde huis van het spel vandaag. Dit gebeurt in kameraad Water Schorpioen, dus krijg je creatief op. Of je deze energie gebruiken bij werk of liefde, worden de sappen stromen. Hoe moet je plezier vandaag, kreeft?

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s